סך הכל 0.00 ₪
0
X

הכנסת אורחים רשב"י מירון

הכנסת אורחים רשב"י מירון
סך הכל 0.00 ₪
0
X

כתובת למשלוח חשבונית
Shipment
כתובת למשלוח המוצר
פרטי המשלוח זהים לפרטי החשבונית
הוסף כתובת
שם מקט מחיר כמות הנחה סך הכל לתשלום
סה"כ עלות כרטיסים (לפני בונוסים)
   
סך הכל לתשלום:
0 ₪
0 ₪

בחירת אמצעי תשלום

אנו מתנצלים - לא הוגדר אמצעי תשלום מתאים להזמנה שלך. בבקשה

שם פרטי
שם משפחה
טלפון
רחוב
עיר *
גורם מפנה
affiliate
גורם מפנה
אשר את תנאי ההגרלה

תנאי השירות

בס"ד

תקנון מבצע:  הגרלה על פרס כספי

עורכת ההגרלה: הכנסת אורחים רשב"י ע.ר. 580031953

 • מבוא והגדרות
  • עורכת ההגרלה - הכנסת אורחים רשב"י (ע"ר) עורכת מבצע לקידום תרומות אשר תנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה. (להלן: " הכנסת אורחים רשב"י " ו/או "עורכת ההגרלה" ו/או "העמותה")
  • "ההגרלה" או ה"מבצע" - הגרלות הנערכות על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה.
  • "המפקח" - עו"ד ישראל ענדען מרחוב נהר הירדן 1 בית שמש
 • המשתתפים -
  • "משתתף" כל מי שמטרות העמותה קרובות לליבו ומעוניין ליטול חלק.
  • כל אדם מעל גיל 18 זכאי להשתתף במבצע.
  • ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדיה של עורכת ההגרלה, עמותת הכנסת אורחים רשב"י (ע"ר) שותפיהם ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה השותפים באותו משק בית. וכן המפקח על ההגרלה, עובדיו, ו/או שותפיו, והכל על פי המוגדר בהיתר ההגרלה הכללי.
  • לא קיימת הגבלה על מספר הפעמים שמשתתף זכאי לקחת חלק במבצע.
  • משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות ו/או ינקטו בפעולות בחוסר תום לב על מנת לזכות בפרסים וכן משתתפים אשר פרטיהם האישיים לא מולאו במלואם ו/או יתבררו כשגויים, יפסלו וזכאותם לפרסים תבוטל על פי שיקול דעתה של העמותה.

 

 • פרשנות
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

 

 • מבצע "הגרלה" –כללי
  • פרסום: פרסומים אודות המבצע יפורסמו, בעיתונות ארצית ומקומית לרבות רדיו ודיגיטל, חוברות בתיבת הדואר ומודעות רחוב.
  • מקום עריכת ההגרלה : במשרדי העמותה או בשידור חי ברדיו ובערוצי הדיגיטל
  • ההגרלה תבוצע בהנחיית ובפיקוח (לעיל ולהלן: ה"מפקח")

 

 

 

 

 • ההגרלה ואופן ביצועה
 • העמותה תערוך את ההגרלה תוך כשבועיים מתום תקופת המבצע, (להלן: "מועד ההגרלה").
 • ההגרלה תבוצע על ידי העמותה, בפיקוחה והדרכתה. נציג העמותה יבחר באמצעות הגרלה ממוחשבת את שם הזוכה של משתתף אשר מילא אחר תנאי ההשתתפות בהגרלה
 • ההגרלה תתקיים בנוכחות המפקח על ההגרלה, רבני הארגון והנהלת העמותה
 • תוצאות ההגרלה יפורסמו בעיתונות ובאתר המבצע וכן תישלח לזוכה הודעה בדבר הזכייה.
 • העמותה ו/או מי מטעמה יצור קשר באמצעות מספר הטלפון שעלה בגורל עם הזוכים שעלו בגורל, יודיע להם כי זכו ויבקש מהם את מלוא פרטיהם.
 • זוכה אשר לא יושג באמצעות הטלפון במשך 2 ימי עבודה מיום הניסיון הראשון להשיגו, תשלח אליו הודעה בדואר רשום + אישור מסירה.
 • תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 • שינוים בהגרלה
  • למרות האמור בסעיף 4 לעיל או בכל הודעה שהעמותה תפרסם, בכל מקרה שהעמותה תראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, תהיה היא רשאית לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), ו/או לשנות את מקום ההגרלה, שנקבעו בתוכנית זו ו/או בהודעה שתפורסם מטעם העמותה, באופן שהעמותה תמצא לנכון, לפי שיקול דעתה המוחלט, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.
  • העמותה תהיה רשאית לבצע כל שינוי בפרטי המבצע ו/או ההגרלה לרבות משך המבצע או תחילתו, תנאי ההשתתפות, הפרסים ואופי המבצע והכל לא יאוחר ממועד פרסום תכנית ההגרלה ו/או פרסום לגבי מועד ביצוע ההגרלה. מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הגרלה זו והוראות השינוי יגברו על הוראות תכנית זו ככל שתהיה סתירה ביניהם. הוראות השינוי ימצאו בצמוד לתכנית ההגרלה במשרדי העמותה.
  • העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את ההגרלה אם יש בהתנהלות המשתתפים במבצע משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הזכייה נעשתה תוך מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין.
 • הפרס
  • המשתתף אשר יעמוד בתנאי ההשתתפות המפורטים בתכנית זו, ושמו יעלה בהגרלה כשם הזוכה בפרס, יזכה בפרס שבו עלה שמו בגורל
  • העמותה תקבע את אופן מימוש הפרס.
  • התמונות שפורסמו הן להמחשה בלבד
  • יובהר כי במידה והפרס יינתן על ידי תורם הרי שהפרס הינו באחריות התורם אשר מספק את הפרס/ים (להלן: "הספק"). אין בעריכת המבצע על ידי עורכת ההגרלה כדי הטיל אחריות או חבות כלשהי על עורכת ההגרלה או מי מטעמה בכל הקשור לפרס, טיבו, איכותו, תוקף מימושו, אופן מימושו ותיאורו לבות אך לא רק תיאורו בפירסומי המבצע. כל טענה בקשר עם הפרסים תופנה ישירות לספק.
 • מימוש הפרס
  • מימוש הזכייה בפרסים – יתבצע בפגישה במשרד עו"ד המפקח על ההגרלה והצגת תעודת זהות על מנת לקבל את פרס הזכייה. זוכה אשר לא יגיע לאסוף את הפרס בתקופה של חודש מיום הזכייה, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.
  • כתנאי לקבלת הפרס יידרשו הזוכים להגיע עם תעודת הזהות ולהזדהות בפני נציג העמותה על ידי הצגת תעודה מזהה, ולחתום על קבלת הפרס.
  • העמותה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למועד קבלת הפרס ליום ולשעה הנוחים לזוכה, אלא לשעות פעילות משרדי העמותה, או העסק שתרם את הפרס
  • אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.
  • הזכייה בפרסים אינה כוללת הובלה והרכבה
  • האחריות על איכות וטיב הפרסים היא על תורם המוצר בלבד.

 

 • כללי
  • תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע ומהווה התחייבות חוזית בלעדית תקפה ומחייבת של כל משתתף.
  • עותקי תקנון זה יעמדו לעיון הציבור במשרד עוה"ד המפקח על ההגרלה ו/או במשרדי העמותה. ניתן יהיה לעיין בה בתאום מראש או בשעות הקבלה המוכרות של המשרד.
  • תכנית ההגרלה תמצא במשרדי העמותה בכתובת רח' בעל התניא 3 ביתר עילית וניתן יהיה לעיין בה בתיאום מראש ובשעות הקבלה המקובלות ללא כל תמורה.
  • הזכות להיכנס להגרלה, הינה לאחר שהתשלום על הכרטיס יתקבל בפועל אצל עורכת ההגרלה.
  • המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב כי כל תקלה, איחור וכל כיו"ב שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות ו/או כח עליון לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון, הבין את תוכנו וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו.
  • מינימום 6000 רוכשים
  • כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהייה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד העמותה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכים ולא תהיה חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, למעט אם מוטלת עליה חובה על פי דין לעשות כן.
  • ע"פ פסק הרב המלווה את העמותה, מותר ואף מצווה להשתתף מכספי מעשרות.
  • עבור רכישת כרטיסי הגרלה אין אפשרות לקבל קבלה המוכרת למס לפי סעיף 46.
  • הובלה והרכבה של הזכייה, באחריותו ועל חשבונו של הזוכה.

 

 • פיקוח
  • המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בי עורכת ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.
  • החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין.

 

 • פסילות ערעורים והשגות
  • בכל מקרה של טענה, תביעה ו/או דרישה, תהיה לעו"ד המפקח על ההגרלה את הסמכות בלעדית להכריע בכל מחלוקת בין העמותה לזוכה או הטוען לזכייה או ללקוח המשתתף במבצע.
  • ערעור על החלטה לפסול לקוח מלהשתתף במבצע ההגרלה מכל סיבה שהיא וכן ערעור על אי זכאות לקבלת פרס, יוגש למפקח לא יאוחר משלושים יום מתום תקופת המבצע.
  • העמותה רשאית לפסול כל משתתף זוכה ולשלול זכייתו במקרה של הפרת האמור בתכנית זו ו/או במקרה של התנהגות שלא בתום לב, מרמה, זיוף וכדומה.
סמינר חול
פרסום
מוקד
אחר
מסיבת תה
utm
affiliate history